Handelsmerk

Een merk kan zijn een woord, naam, symbool, logo of een combinatie daarvan of elk ander teken, geadopteerd en gebruikt door een producent, fabrikant, bedrijf om haar goederen en/of diensten te identificeren en om ze van andere bedrijven te onderscheiden. De primaire functie van een merk is de oorsprong van de goederen/diensten aan te duiden. Het is ook een garantie voor de consistentie van kwaliteit. Het verzekert de consument dat alle goederen met dezelfde merknaam van dezelfde kwaliteit zijn die de consument ervan verwacht na eerder gebruik.  Een merkrecht ontstaat in de meeste landen, bijvoorbeeld in Benelux, door een merkdepot en het blijft daarna voortbestaan door continu merkgebruik. Naast registratie van uw merk, dient u uw merk dus ook te beschermen door deze correct èn consequent te gebruiken; indien merken onjuist worden gebruikt kunnen zij soortnamen worden en als merk verloren gaan, zoals b.v. aspirine en nylon. Merken die op juiste wijze gebruikt worden kunnen voor onbepaalde tijd in stand gehouden worden.
In een merkdepot moet worden aangegeven welke producten of diensten onder het merk gebruikt zullen worden, waarmee u – na registratie – voor de beschreven producten of diensten een monopolie op (voortgezet) gebruik van uw merk verwerft.
De houder van een geldig merk kan andere verbieden dat merk in het handelsverkeer te gebruiken in die landen waar het merk geldig is.

Benelux merkbescherming

Een Benelux merkrecht ontstaat in het algemeen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied. U kunt zich dus pas op uw merkrecht beroepen als de gehele registratieprocedure doorlopen is, dat wil zeggen als uw merk definitief is ingeschreven.  Voorafgaande aan een Benelux merkdepot kan een beschikbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd in het Benelux Merkenregister om de registreerbaarheid van een merk te onderzoeken. Aan de hand van het resultaat waaruit misschien eerder gedeponeerde resp. geregistreerde identieke en overeenstemmende merken blijken, valt pas met enige zekerheid vast te stellen of uw depot tot registratie kan leiden.
Sinds 1 januari 2006 worden alle merkdepots gepubliceerd, waarna houders van eerdere merkinschrijvingen twee maanden de tijd hebben (vanaf de eerste dag van de maand na de publicatie) om oppositie (bezwaar) in te dienen tegen de inschrijving van uw aanvraag. Wordt er geen oppositie ingediend tegen uw merk en wordt uw merk geaccepteerd voor registratie, dan verkrijgt u bescherming van uw merk in de Benelux-landen voor een eerste periode van 10 jaar; deze merkbescherming is daarna telkens voor een nieuwe tienjaarsperiode tegen betaling onbeperkt verlengbaar.

EU Merkbescherming

Teneinde bescherming in alle landen van de Europese Unie (EU) te verkrijgen is het mogelijk een zogenaamd gemeenschapsmerk te deponeren. Momenteel biedt zo’n merk bescherming in 27 landen. Uw merkdepot wordt beoordeeld door het Europese Merkenbureau, hetgeen aanleiding kan zijn voor een (gedeeltelijke) weigering van uw merk. Als uw merk wordt geaccepteerd voor registratie dan volgt publicatie. Houders van oudere merkregistraties geldig in één of meer van de EU-landen kunnen gedurende 3 maanden na publicatie bezwaar maken tegen uw merk door middel van het indienen van oppositie.
Hoewel een gemeenschapsmerk relatief een goedkope manier is om merkbescherming te verkrijgen kan hier een groot bezwaar aan kleven. Als het Europese Merkenbureau uw merk weigert (om wat voor reden dan ook) dan vervalt het gehele merkdepot – dus voor alle EU-landen. Het merk kan dan alsnog per land worden ingediend, waarbij de depotdatum van het gemeenschapsmerk dan overigens gehandhaafd blijft.
De beschermingsduur van een geregistreerd gemeenschapsmerk is 10 jaar na depotdatum, maar kan vervolgens onbeperkt tegen betaling worden vernieuwd voor dezelfde periode van 10 jaar.

Internationale merkbescherming

Een zogenaamde internationale merkregistratie kan alleen worden gebaseerd op een oudere merkregistratie in Benelux of in één van de andere bij het betreffende internationale verdrag aangesloten land. Anders dan de door de term ‘internationale merkregistratie’ gewekte indruk, is deze vorm van merkbescherming momenteel alleen mogelijk voor de landen op bijgaand overzicht. De keuzelanden moeten expliciet aangewezen worden, waarbij per land beschermingskosten moeten worden betaald.  Binnen 4 maanden na de aanvrage wordt u in het algemeen de internationale registratie verleend. Deze registratie wordt vervolgens door de verschillende nationale instanties van de door u aangewezen landen beoordeeld, wat aanleiding kan zijn voor een (gedeeltelijke) weigering van uw merk.
In diverse landen bestaat tevens een mogelijkheid voor de houders van oudere merkregistraties om tegen registratie van uw merk bezwaar te maken d.m.v. een zgn. oppositieprocedure. Hiertegen kunt u zich verweren. De kosten van een dergelijke procedure laten zich op voorhand niet vast stellen, met name daar in de meeste gevallen gebruik dient te worden gemaakt van een agent in het desbetreffende land. Overigens kunnen wij u in de meeste gevallen wel een richtlijn voor de kosten geven.
Een internationale merkregistratie is geldig voor een periode van 10 jaar na depotdatum, en is daarna telkens voor dezelfde periode tegen betaling onbeperkt verlengbaar. Evenwel blijft de internationale merkregistratie afhankelijk van de status van de zogenaamde basisregistratie tot 5 jaar na depot/registratiedatum.

Nationale merkbescherming in overige landen

Mocht u merkbescherming wensen in een land dat niet aangesloten is bij de internationale merkregistratie, dan dient dit door een nationale aanvrage in het desbetreffende land te geschieden. De vereisten en kosten hiervoor verschillen per land. Op aanvraag kunnen wij u hierover nader informeren.

Merkbewaking

Teneinde uw merkrechten optimaal te kunnen uitoefenen moet de merkhouder zich op grond van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom verzetten tegen ‘verwatering’ van uw merk; met andere woorden, u dient zich te verzetten tegen inbreukmakers. Ook op grond van mededingingsoverwegingen adviseren wij tegen eventuele inbreukmakers op te treden. Het probleem is echter vaak dat u (nog) niet op de hoogte bent van potentieel inbreukmakende merken.  Hiertoe kunnen wij u een bewakingsservice aanbieden, die bestaat uit een periodiek onderzoek naar nieuwe voor een bepaalde regio gedeponeerde en/of geregistreerde merken die in meer of mindere mate overeenstemmen met uw merk. Onze merkbewakingsservice dekt bepaalde regio’s, zoals Benelux, Europese Unie, wereldwijd maar kan ook per land aangevraagd worden.
Indien wij stuiten op een dergelijk bezwaarlijk merkdepot en/of -registratie rapporteren wij u hierover en adviseren u desgewenst over te treffen maatregelen.
Op aanvraag kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van merkbewaking in andere landen of regio’s.

Effect van merkbescherming

De houder van een – geregistreerd – merk kan anderen verbieden om commercieel gebruik te maken van zijn merk of een overeenstemmend teken binnen het territorium waarvoor het merk werd geregistreerd. Voorwaarde is wel dat de merkhouder het merk niet langer dan 5 jaar ongebruikt heeft gelaten, waardoor nietigheid van de merkregistratie is in te roepen. Zulk gebruik door derden kan voorkomen worden als het gebruikte teken overeenstemt met het geregistreerde merk en het teken voor dezelfde producten of diensten wordt gebruikt. Een teken stemt overeen als door het gebruik daarvan bij het publiek verwarring kan ontstaan.
Als het teken wordt gebruikt voor andere producten of diensten, dan kan de merkhouder daartegen alleen maatregelen nemen indien zijn merk een bekend merk betreft en door het gebruik van het teken afbreuk aan de reputatie van het merk wordt gedaan, danwel ongerechtvaardigd voordeel uit die reputatie wordt getrokken.