Model

Modelbescherming kan verkregen worden voor het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel, of een deel daarvan, voor zover dat nieuwe uiterlijk een eigen karakter heeft.

Benelux

Exclusieve rechten worden verkregen door middel van een modeldepot, waaruit de kenmerkende eigenschappen van het model dienen te blijken. Een modelrecht vervalt na vijf jaar en kan daarna voor nog eens 4 perioden van opnieuw vijf jaar vernieuwd worden. Voorwaarde voor een rechtsgeldig modeldepot is dat het model nieuw is in de Europese Unie.

EU

Door middel van een modeldepot kan tevens modelbescherming in alle landen van de Europese Unie worden verkregen. Evenals in Benelux kan deze vorm van bescherming maximaal 25 jaar duren. Daarnaast kennen we binnen de Europese Unie ongeregistreerde modelbescherming; een nieuw model met een eigen karakter wordt gedurende 3 jaar na de eerste openbaring als [ongeregistreerd] model beschermd uitsluitend tegen kopiering.

Internationale modelbescherming

Internationale modelbescherming, die ook voor de Benelux kan gelden, wordt verkregen door middel van een Internationaal modeldepot. Dit modeldepot kan slechts gedaan worden voor die landen die zijn aangesloten bij een daartoe strekkend verdrag. De landen waarvoor de deposant bescherming wenst dienen bij depot uitdrukkelijk te worden aangewezen en voor elk van deze landen dienen taxen te worden voldaan. De internationale modelregistratie vervalt na vijf jaar, gerekend vanaf de depotdatum en kan in elk geval één keer vernieuwd worden voor een gelijke periode. Wanneer het nationale recht van de aangewezen landen voorziet in een langere beschermingsperiode, dan kan de beschermingsduur van de internationale modelregistratie in dat land in gelijke mate worden verlengd.
Voor wat betreft de landen van de Europese Unie kan deze modelbescherming daar 25 jaar duren.

Nationale modelrechten in andere landen

Modelbescherming in andere landen dan de hiervoor genoemde kan worden verkregen door middel van een nationaal modeldepot. De kosten en vereisten voor een dergelijk depot verschillen per land; op verzoek kunnen wij u hierover adviseren.