Algemene Voorwaarden

Al onze diensten worden uitsluitend geleverd volgens onze onderstaande “Algemene Voorwaarden”, zoals deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. voor Haaglanden:

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, danwel iedere aanbieding daartoe, in binnen- en/of buitenland door Muller & Eilbracht B.V., hierna te noemen M&E, op uiteenlopende rechtsgebieden, waarop M&E deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Bij een voortgezette relatie tussen M&E en de wederpartij behoeven deze voorwaarden niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.

Van toepassing verklaring van de voorwaarden van M&E impliceert een uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden van opdrachtgever.

Aanbiedingen

De door M&E gedane aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend.

M&E is slechts aan haar aanbiedingen gebonden indien binnen 14 dagen de aanvaarding hiervan door opdrachtgever door M&E schriftelijk wordt bevestigd, danwel een begin met de uitvoering wordt gemaakt.

Voor dienstverlening door M&E zal naast de gebruikelijke getarifeerde werkzaamheden steeds, indien van toepassing, aan opdrachtgever een uurhonorarium in rekening worden gebracht, tenzij vooraf een andersluidende offerte aan opdrachtgever is uitgebracht en/of uitdrukkelijk en schriftelijk een andere afspraak tot stand is gekomen met opdrachtgever.

Alle in deze leveringsvoorwaarden door opdrachtgever aan M&E verschuldigde bedragen voor verrichte dienstverlening, respektievelijk voor dienstverlening verricht door gevolmachtigden, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Uitvoering

M&E behoudt zich het recht voor om aan haar verstrekte opdrachten – geheel of ten dele – aan derden voor [mede-]uitvoering onder te brengen; zulks geschiedt steeds onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

Opdrachtgever is jegens de in het vorige lid genoemde derden steeds zelf direkt en volledig aansprakelijk voor betaling van de door deze derden gefactureerde bedragen.

Door M&E te verrichten diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd en met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid omtrent de belangen van opdrachtgever, dan wel, indien laatstgenoemde zelf tussenpersoon is, met inachtneming van de belangen van diens opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

M&E is jegens haar opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

M&E is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van M&E of haar leidinggevende ondergeschikten.

Ter zake van schade als gevolg van ernstige fouten in haar dienstverlening is de aansprakelijkheid van M&E beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde terzake van de desbetreffende opdracht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, danwel zulke nakoming onredelijk bezwaarlijk maken, en die niet aan M&E zijn toe te rekenen.

M&E heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M&E haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van M&E opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door M&E niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien M&E bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het verrichtbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Zekerheid

Desgewenst kan M&E van opdrachtgever verlangen om – bij wijze van zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen – de kosten, verschotten en/of honoraria, geheel of gedeeltelijk, vooruit [d.m.v. een voorschotbetaling] te voldoen.

Tussentijdse afrekening door M&E van kosten, verschotten en honoraria kan steeds geschieden en opdrachtgever is gehouden daarop betrekking hebbende factuurbedragen tijdig en volledig te voldoen zonder tot enige inhouding jegens M&E gerechtigd te zijn.

De vorderingen van M&E op opdrachtgever zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan M&E omstandigheden ter kennis komen die M&E goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien M&E opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In voornoemde gevallen is M&E bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van M&E schadevergoeding te vorderen.

M&E behoudt zich het recht voor om ingeval nakoming door opdrachtgever, danwel diens gevolmachtigde, achterwege blijft, zich in haar bezit bevindende eigendomsbewijzen, respektievelijk overige resultaten van haar dienstverlening onder zich te houden totdat volledige nakoming door opdrachtgever alsnog is geschied.

Beëindiging van de overeenkomst

Indien opdrachtgever niet, niet-tijdig danwel niet-volledig aan zijn verplichtingen jegens M&E voldoet, is M&E gerechtigd [verdere] nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat zulks wel is geschied, danwel de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van M&E op vergoeding van de door haar in verband hiermee geleden schade.

Indien opdrachtgever niet, niet-tijdig danwel niet-volledig aan zijn verplichtingen jegens M&E voldoet is M&E met name niet gehouden werkzaamheden resp. betalingen ter verkrijging resp. instandhouding van enig intellectueel eigendomsrecht te verrichten, noch zal M&E hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk zijn.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan M&E zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is M&E bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

M&E is jegens opdrachtgever, danwel diens gevolmachtigde niet eerder verplicht tot afgifte van zaaksdossiers en/of overige door of namens opdrachtgever aan haar toevertrouwde voorwerpen, kennis of stukken in welke vorm en hoedanigheid ook, dan wanneer opdrachtgever onherroepelijk aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Prijswijzigingen

M&E behoudt zich het recht voor na opdrachtbevestiging eventuele prijswijzigingen in door haar vrijblijvend geoffreerde diensten, alsnog door te berekenen aan opdrachtgever, zoals: valutawijzigingen;

door de overheid opgelegde prijsbeschikkingen [o.m. zgn. taxen];

overige nagekomen heffingen/kosten.

In geval voor opdrachtgever spoedopdrachten worden verricht zal aan opdrachtgever het hoogst geldende tarief resp. het hoogst geldende honorarium kunnen worden berekend waarop dan een toeslag van tenminste 50 % geldt.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum door middel van enig wettig betaalmiddel ten kantore van M&E, danwel door overschrijving naar de op de factuur vermelde bankrekening.

Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen alle [betalings-]verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van jongere datum.

Het in dit artikel bepaalde geldt tevens voor betaling op facturen, aan opdrachtgever toegezonden in verband met in zijn opdracht en onder zijn naam tot stand gekomen opdrachten aan derden.

In geval een opdracht verstrekt wordt door meer dan één persoon en/of rechtspersoon, is ieder van hen jegens M&E hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige nakoming van alle verplichtingen welke voor hen uit deze opdracht voortvloeien.

Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is ten aanzien van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd een bedrag ter hoogte van 15% van het factuurbedrag; indien M&E evenwel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen ook deze te worden vergoed.

Opdrachtgever is jegens M&E de door M&E gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties.

M&E behoudt zich ten alle tijde uitdrukkelijk het recht voor om haar vorderingen op Opdrachtgever aan derden te cederen.

Compensatie

M&E is gerechtigd bedragen welke zij uit enige hoofde aan opdrachtgever verschuldigd is te [doen] compenseren met vorderingen welke zij op opdrachtgever heeft.

Intellectuele eigendom

M&E behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten in verband met, danwel voortvloeiende uit haar werkzaamheden voor. Voor zover daarover vooraf met opdrachtgever geen uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tot stand is gekomen, kan opdrachtgever uitsluitend door een schriftelijke akte en betaling van een nader overeen te komen bedrag de eigendom en/of enig desbetreffend recht van M&E verwerven.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen M&E en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschilbeslechting

Geschillen tussen M&E en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. M&E blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Wijziging van de voorwaarden

M&E is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. M&E zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toe.